Hvitvaskingsregelverket

Nordic Corporate Bank ASA driver rapporteringspliktig virksomhet, og er etter hvitvaskingsloven av 1. juni 2018, nr. 23 med tilhørende forskrift samt veileder fra Finanstilsynet pålagt å treffe risikobaserte, forebyggende tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering.

AML og Hvitvaskingsloven

De risikobaserte og forebyggende tiltakene mot hvitvasking og terrorfinansiering gjenspeiler Bankens virksomhet. Videre er Banken etter samme regelverk pålagt å foreta løpende oppfølging av kundeforhold og mistenkelige transaksjoner samt å rapportere til Økokrim dersom mistanke ikke kan avkreftes. Banken er også pliktig til å ha forsvarlige kontroll- og informasjonsrutiner internt, herunder opplæringsprogram for sine ansatte. En særskilt person skal utpekes som bankens hvitvaskingsansvarlig/AML-Manager.

Bankens Policy for tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, Anti Money Laundering-policy, pålegger Banken å gjennomføre risikobaserte kundetiltak på bankens kunder og deres tilknyttede parter. Policyen med tilhørende instrukser og rutiner (Rutinene) støtter Bankens verdier om å forhindre/forebygge misbruk av Banken og Bankens kunder til økonomisk kriminalitet. Rutinene skal sikre at Banken etterlever gjeldende nasjonalt og internasjonalt regelverk for hvitvasking og terrorfinansiering.

Bankens AML-policy er besluttet av Bankens styre. Trude S. Eidsheim er utpekt som Bankens AML-Manager.

Henvendelser sendes til aml@ncbank.no