Finansiering

Nordic Corporate Bank tilbyr skreddersydde, sikrede finansieringsløsninger til mellomstore bedrifter og deres eiere. Som långiver er vi først og fremst opptatt av å kjenne deg som kunde, men legger også vekt på hvem du har som dine samarbeidspartnere. Nordic Corporate Bank finansierer kun profesjonelle kunder.

Det sentrale Østlandsområdet er Bankens kjernemarked og vi tilbyr finansiering til selskaper i de fleste bransjer, med unntak av shipping og offshore.

Langsiktig finansiering av eiendom
Likviditets og
investerings­finansiering
Super senior­fasiliteter
Finansiering til utvikling av eiendom
Bro­finansiering
Garantier

Langsiktig finansiering av eiendom

‍Nordic Corporate Bank tilbyr finansiering av kontantstrømseiendommer innen bolig og næring.

Vi finansierer eiendomsbesittere og -utviklere, mellomstore bedrifter, aktive investorer og deres selskaper, samt prosjektselskaper som representeres av meglerhus og andre tilretteleggere.

Banken vektlegger kundens erfaring og kompetanse, leietakere, type eiendom, alternativ bruk av eiendommen, eiendommens beskaffenhet, beliggenhet og attraktivitet.

Lånene gis som nedbetalingskreditter med løpetid på mellom ett og fem år. For første prioritets kreditter gis normalt avdragsfrihet, mens det for andre prioritets kreditter og mezzanin-lån oftest vil være krav til avdragsbetaling i perioden. Innfrielse av kredittene skjer gjennom salg eller refinansiering.

Søk langsiktig finansiering av eiendom

Finansiering til utvikling av eiendom

Nordic Corporate Bank finansierer gode utviklingsprosjekter innen bolig og næring.

Kundens kompetanse, gjennomføringsevne og referanser fra tidligere prosjekter er sentrale i Bankens vurdering av prosjektfinansieringen. Entreprenører og andre samarbeidspartnere i prosjektet er også viktige elementer i Bankens vurdering, i tillegg til marked og prosjektets attraktivitet.

Tomtefinansiering gis som nedbetalingskreditt sikret med pant i tomt som er regulert til formålet. Byggekreditter gis som rammekreditter sikret med pant i prosjektet og med løpetid i byggeperioden.  

Innfrielse skjer gjennom salg av boliger eller eiendom ved ferdigstilt prosjekt.

Søk finansiering til utvikling av eiendom

Likviditets- og investeringsfinansiering

Nordic Corporate Bank yter likviditets- og investeringskreditter i tilfeller der kunden har behov for likviditet til finansiering av investering eller til andre formål, og hvor kunden har påviselig nedbetalingsevne ved forfall.

Innfrielse skjer gjennom realisering av investeringer.

Søk likviditets- og investeringsfinansiering

Brofinansiering

Nordic Corporate Bank tilbyr brofinansiering i tilfeller der det for eksempel ikke er sammenfall i tid mellom avtalte kjøp og salg.

Innfrielse skjer gjennom avtalt realisering av prosjekter/investeringer.

Søk brofinansiering

Super senior fasiliteter

En super senior kredittfasilitet er del av en pantesikret gjeldsstruktur og brukes vanligvis ved behov for likviditet og arbeidskapital i selskaper som er finansiert med obligasjoner eller lån.

Super senior fasiliteten gis med varighet på 3 – 12 måneder og har prioritet foran alle andre krav ved pågang på sikkerhetene.

Nordic Corporate Bank krever inngående kjennskap til kunden og sikkerhetene for å kunne tilby super senior fasiliteter.

Søk super senior fasiliteter

Garantier

Nordic Corporate Bank tilbyr ulike former for garantier i forbindelse med byggeprosjekter som banken finansierer:

Byggherregaranti

Sikkerhet for byggherrens (kundens) forpliktelse i henhold til den underliggende kontrakt.

Garanti etter Bustadoppføringslova § 12

Garanti til kjøper under byggetiden (fra inngåelse av avtale) og under reklamasjonstiden (5 år etter overtakelse). Garantien skal sikre at forbruker får rettet eventuelle feil og mangler eller ferdigstilt prosjektet, om entreprenøren går konkurs.

Garanti etter Bustadoppføringslova § 47

Garantier som oppfyller lovkravene under Bustadoppføringslova §47 som gjelder innbetalt forskudd.

Kontakt oss for å lære mer