Åpenhetsloven

Redegjørelse 2023

Nordic Corporate Bank ASA ("Banken") er en bank for små og mellomstore bedrifter og deres eiere, hvor hovedmarkedet er basert i sentrale områder på Østlandet og i byene Bergen, Stavanger og Trondheim. Banken yter sikrede kreditter til sine kunder, og definerer kvalitet som kompetanse, kundetilpassede løsninger, forutsigbarhet og tid. Banken begrenser klima- og kredittrisiko betydelig ved å ekskludere næringer som er karakterisert av høye klimagassutslipp, høy overgangsrisiko og høye forventede tap i et stress-scenario. Banken yter derfor ikke kreditter til næringene olje og gass, oljeservice, sjøfart, luftfart, veitransport, industri, bergverk eller jordbruk.

I tråd med åpenhetsloven gjennomfører Banken aktsomhetsvurderinger i henhold til OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv med fokus på anstendige arbeidsvilkår og menneskerettigheter. Det betyr at vi identifiserer, prioriterer, forebygger og håndterer eventuelle negative virkninger som oppstår direkte i Bankens egen virksomhet eller indirekte gjennom samarbeid med våre forretningsforbindelser.

Banken har laget en egen styregodkjent policy og en rutine for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger tilknyttet åpenhetsloven. Blant annet omtales det hvordan Banken skal gjøre risikobaserte aktsomhetsvurderinger knyttet til egen virksomhet og forhold knyttet til Bankens leverandører. Banken har i tillegg en rekke styringsdokumenter for ulike virksomhetsområder som også beskriver hvordan Banken retter oppmerksomhet rundt forhold som omtales i denne loven.

Tilnærmingen er risikobasert, og OECD anbefaler i sine retningslinjer å prioritere arbeidet basert på sannsynlighet/omfang og alvorlighet for en slik negativ påvirkning. I tillegg hensyntas viktigheten av aktuelle leverandører og realisme i muligheten for påvirkning. Metoden for å avdekke risiko skjer gjennom:

  • Karlegging av eventuell negativ påvirkning eller skade forårsaket av egen virksomhet, hos leverandører eller andre forretningspartnere
  • Oppfølging av leverandører og aktivt jobbe for å stoppe, forhindre og/eller redusere negativ påvirkning virksomheten måtte ha
  • Overvåking av i hvilken grad (om noen) innførte tiltak har ønsket effekt
  • Kommunisere hvordan påvirkningen skjer og resultater
  • Aktivt bidra til å forbedre forhold underveis

Ut fra disse kriteriene er risikovurderingen preget av at Bankens nedslagsfelt er nasjonalt og følgelig oversiktlig når det gjelder anstendige arbeidsvilkår og menneskerettigheter. Vurderingene er konsentrert om egen virksomhet samt vurdering av de viktigste leverandørene. I takt med økt erfaringsgrunnlag vil vurderingene bli mer omfattende.

I forbindelse med sitt arbeid knyttet til kredittbehandling og kjenn-din-kunde, foretas det også kartlegging av iboende risiko for ulike former for potensiell negativ påvirkning som for eksempel hvitvasking, korrupsjon mm. I tillegg forventes det at alle kunder og leverandører forholder seg til aktuelle lover og forskrifter.

Banken er bevisst på viktigheten av at alle tar et selvstendig ansvar for egen eventuell negativ påvirkning, og at hver og en kan søke å bruke sin påvirkningsmulighet for å få til en ønsket endring. Det er vanskelig å fullstendig eliminere all risiko «nedover» i leverandørkjeden, men i forbindelse med redegjørelsesplikten er bevisstheten økt hos alle parter. Dette forenkler arbeidet hos alle partene.

Risikoviljen for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold karakteriseres som lav.

Resultat av aktsomhetsvurderingen

Omfanget av vurderingene rundt anstendige arbeidsforhold og menneskerettigheter er knyttet til Bankens egen virksomhet og virksomheten hos våre viktigste leverandører. Disse er kjernebankleverandøren, leverandør og drifter av servere og sikkerhetstjenester, leverandør av IT-utstyr og leverandør av onboardingsløsning og arkiv, samt leverandører av tjenester av mindre omfang.

Selve aktsomhetsvurderingen er gjort skjematisk på basis av Bankens eget aktsomhetsvurderingsskjema, gjennom samtaler eller innhentning av data fra respektive leverandørers nettsider. Med Bankens relativt begrensede ressurser og hensyntatt at nedslagsfeltet i all hovedsak er innenlandsk, oppleves dette som en risikobasert tilfredsstillende tilnærming for denne første gjennomgangen. Banken har også leverandører som selv ikke er underlagt krav om risikovurderinger og offentliggjøring i åpenhetsloven, og vurderingene må hensynta dette.

Bankens samarbeidspartnere og leverandører er virksomheter som selv har en økende bevissthet og aktiv holdning knyttet til disse temaene. Banken velger kun samarbeidspartnere som er kvalitetsbevisste og som har et godt renomme innenfor sin sektor. Nødvendige tilpasninger og stadige forbedringer for å levere best mulige løsninger skjer i et kontinuerlig samarbeid med disse.

Det er ikke gjort funn som tyder på at Banken faktisk har forårsaket eller bidratt til negativ påvirkning, eller at det foreligger vesentlig risiko for at slik oppstår. Bankens egen virksomhet foregår i det alt vesentlige i Norge, og Banken har utarbeidet en rekke rutiner og arbeidsprosesser som ivaretar krav i åpenhetsloven. Bankens kunder har også samme geografiske nedslagsfelt og vi legger til grunn at disse oppfyller kravene tilsvarende, noe som vil bli gjenstand for nærmere risikovurderinger i tiden fremover. Leverandørenes virksomhet er i all hovedsak innenfor EU/EØS-området. Det er ikke avdekket at leverandører har produksjon av varer eller tjenester produsert av enkel arbeidskraft i land med svak beskyttelse av rettigheter, eller med kjent forekomst av barnearbeid, tvangsarbeid, diskriminering ol.

Vi konstaterer at det er ulikt hvordan de enkelte leverandører forholder seg til aktsomhetsvurderingen i egen verdikjede. Bakgrunnen har nok grunnlag i ulik ressurssituasjon og en viss usikkerhet med hensyn på hvor «langt ned» i verdikjeden man skal gå for å avdekke risikoer. Vi legger til grunn at presisjonsnivået vil løfte seg etter hvert som virksomhetene offentliggjør sine vurderinger.  

Gjennomgangen har medført en økt bevissthet rundt temaet, og vi ser at det foreligger et potensiale for å utarbeide enda tydeligere rutiner og standard kontraktsformuleringer for å sikre at krav til leverandører og forretningspartnere blir fulgt opp og at selskaper underlagt åpenhetsloven selv gjennomfører påkrevde tiltak, samt at dette arbeidet kan dokumenteres. Bankens påvirkningsmulighet er fortsatt beskjeden, men i tråd med lovens hensikt danner bevissthet forutsetningen for å kunne påvirke i en ønsket retning.

Med utgangspunkt i Bankens egne etiske retningslinjer, vil det bli laget etiske retningslinjer for forretningspartnere, slik at vi sikrer ivaretakelse i forbindelse med kontrakter ved større innkjøp/bytte av leverandører.

I vår årlige gjennomgang med de viktigste leverandører vil åpenhetsloven fremover bli et eget agendapunkt. Det gjelder både hvilke risikovurderinger som gjøres langs deres verdikjede, eventuelle funn og tiltak, samt hvordan dette dokumenteres og kommuniseres.

Eventuelle avvik som avdekkes vil da bli fulgt opp gjennom revidering av leverandøroppfølging og betingelser. Kontrakter med selskaper som ikke følger opp avvik innen rimelig tid vil kunne termineres.

I takt med at mange selskaper vil offentliggjøre sine risikovurderinger og at Forbrukertilsynet sannsynligvis vil komme med ytterligere presiseringer og konkretiseringer, vil det også bli sørget for opplæring/foredrag for ansatte for å øke bevisstheten rundt temaet.

På denne bakgrunn vil også temaet får større plass i vår kommunikasjon med utlånskunder, og fremover vil disse også bli gjort gjenstand for tilsvarende risikovurderinger.

Sist, men ikke minst vil Banken forsøke å være kontinuerlig åpen om sitt arbeid hva gjelder aktsomhet og at spørsmål knyttet til vesentlige funn og risikoer blir besvart løpende, og rapportert årlig. Du er velkommen til å kontakte oss på samfunnsansvar@ncbank.no.

Styret,
Oslo, 21.juni 2023.